No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
KONKURS - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

KONKURS

Szanowni Państwo,

chciałabym z przyjemnością poinformować, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nowy konkurs pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”. Warto podkreślić, że jest to unikalna inicjatywa Samorządu Województwa w skali całego kraju.

Celem Konkursu „WM DLA WM” jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • · budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
  • · służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
  • · służących aktywizacji społeczności lokalnych, na przykład poprzez wymianę młodzieży;
  • · promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie za granicą.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 2 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu.

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe, jak również podległe im m.in. szkoły i instytucje kultury.

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2018 r.

Więcej informacji na temat Konkursu znaleźć można na stronie http://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1813-przedsiewziecia-miedzynarodowe-moga-liczyc-na-wsparcie-samorzadu