No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
O nas - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

O nas

 

ZAZ powstał 1 grudnia 2004 r. jako jednostka
organizacyjna Powiatu Giżyckiego


Zakład utworzony został na potrzeby osób z najcięższym stopniem niepełnosprawności, w którym mają szansę na pracę oraz rehabilitację społeczną i zawodową.

Placówka jest jednostką organizacyjną powiatu giżyckiego, dofinansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrudniamy 40 osób niepełnosprawnych, wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a także personel medyczny.

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnianie oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku, a także pomoc w realizacji samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb. Proces ten realizowany jest poprzez rehabilitację zawodową, społeczną oraz zdrowotną. Rehabilitacja pracowników niepełnosprawnych jest zespołem różnych działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, które zmierzają do osiągnięcia odpowiedniego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, odpowiedniej jakości życia i integracji społecznej.

Giżycki zakład pomaga osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie usamodzielniania się, a także uczy nowych umiejętności poprzez pracę w różnych zawodach.

W naszym zakładzie działają następujące pracownie

· stolarnia

· tapicernia

· metaloplastyka

· krawiectwo

· rękodzieło

· pralnia i magiel

 

 

Utworzenie zakładu i uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej związane jest ze spełnieniem wielu warunków, takich jak:  • zatrudnianie co najmniej 70 % (z ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie) osób niepełnosprawnych, w szczególności skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

- zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,- zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobą psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa warsztatów terapii zajęciowej zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Jednakże wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35%.  • przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem jest także uwzględnienie potrzeb zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania ich stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalet, stołówek) i ciągów komunikacyjnych.  • uzyskanie pozytywnej opinii starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej na danym terenie.Ponadto organizator zakładu aktywności zawodowej zobowiązuje się do przeznaczania uzyskanych dochodów z prowadzonej działalności na zakładowy fundusz aktywności zawodowej, który jest przeznaczany na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych np. na zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku, pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, a także na dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenia itp.

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące tworzenia i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 242, poz. 1776).